Home > Inštalácie > DEMO Dochádzkový systém AMS

DEMO Dochádzkový systém AMS

Plne funkčná verzia dochádzkového systému AMS s obmedzením na 25 zamestnancov a 45 dní.
K dispozícii je aj modul web, ktorý je určený na prezeranie vlastnej dochádzky zamestnancami.

V prípade nákupu dochádzkového systému sa reaktivuje demo licencia na ostrú licenciu.

Dochádzkový systém DEMO

Inštalácia DEMA a serverovej časti dochádzkového systému je identická. Rozdiel je v aktivácii systému po nákupe a teda zrušení obmedzení DEMA.

Inštalátor DEMO tu.

1. Po spustení DEMO inštalátora potvrďte inštaláciu tlačidlom spustiť.

2. Vyberte jazyk a pokračujte kliknutím na OK.

3. Po zobrazení úvodného okna inštalátora prejdite tlačidlom ďalej na nasledujúci krok.

4. V prípade, ak je potrebné konkrétne umiestnenie programu AMS a jeho súčastí, vyberte si cestu tlačidlom
   prechádzaťkam sa má aplikácia nainštalovať a pokračujte ďalej.

POZOR:
 V prípade inštalácie serverovskej časti do iného adresára ako je predvolený 
 ( C:\SYSTEM-IS\AMS ) je potrebné názov hlavného adresára a podadresára 
 dodržať taký ako je   prednastavený a teda SYSTEM-IS\AMS!

5. Pre spustenie inštalácie kliknite na tlačidlo inštalovať.

6. Počkajte, pokiaľ inštalátor dokončí inštaláciu programu a jeho súčastí. Rýchlosť inštalovania dochádzkového
    systému zavisí od výkonnostných parametrov počítača, na ktorý je aplikácia inštalovaná.


    O stave Vás informuje spodná časť inštalátora.


7. Dokončenie inštalácie potvrďte tlačidlom dokončiť a pokiaľ si želáte rovno spustiť aplikáciu ponechajte
   aktivované spustiť produkt AMS.

8. Po úspešnom nainštalovaní dochádzkového systému AMS a jeho súčastí sa Vám po jeho spustení zobrazí
    uvítacie okno, z ktorého prejdete ku základnej konfigurácii systému AMS a spusteniu doplnkových modulov
    ako je Virtuálny terminál alebo Webové rozhranie, určené na prehliadanie dochádzky zamestnancov.

9. Dochádzkový systém spustite kliknutím na tlačítko spustiť pod prvou ikonou.
                                                                                                                                                          ^