Mesačný report dochádzky

Mesačný report dochádzky sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka - Špeciálne zostavy.

Po kliknutí na tlačidlo "špeciálne zostavy" sa zobrazí ponuka tlačových zostáv. Vyberte "Mesačný report dochádzky" a dostanete sa do nastavení reportu. Kliknutím na meno vyberiete konkrétnych zamestnancov (opätovným kliknutím ho odznačíte) a mesiac, pre ktorý potrebujete vygenerovať zostavu. Pre uľahčenie výberu zamestnancov, môžete použiť dostupné filtre podľa skupiny alebo strediska. Vyberiete priečinok pre uloženie reportu (formát súboru je xls alebo xlsx - podľa nastavení programu). Nakoniec stlačíte tlačidlo "Vytvoriť report".

Postup vytvorenia mesačného reportu dochádzky si môžete pozrieť na videu:

 

 

V tlačovej zostave Mesačný report dochádzky sa zobrazuje:

  1. plánovaný mesačný fond
    - mesačný pracovný fond vyplývajúci z nastavenia skupiny, nachádza sa v mesačnom prehľade dochádzky zamestnanca vpravo hore v sumáre dochádzky
     
  2. prerušenia
    - sú fixne dané, nie je možné ich meniť - Dovolenka, Lekár, PN, Paragraf, OČR, Náhradné voľno
    - sumár času prerušení je totožný so sumárom prerušení v mesačnom prehľade dochádzky (tabuľka vpravo), kde sa zobrazujú časy za jednotlivé prerušenia za mesiac
     
  3. nadčas
    - pri aktívnej rozšírenej správe nadčasu sa do stĺpca nadčas berie hodnota preplateného nadčasu (cez správu nadčasu)
    - pri neaktívnej rozšírenej správe nadčasu sa v stĺpci nadčas bude nachádzať hodnota celkového salda (hodnota sa nachádza v mesačnom prehľade v pravej tabuľke sumáru nadčasu)
     
  4. skutočne odpracované hodiny
    - ide o odpracovaný čas zamestnanca celkom, ktorého hodnota sa nachádza v mesačnom prehľade dochádzky v pravom stĺpci sumárov
     
  5. rozdiel
    - ide o rozdiel medzi naplánovaným mesačným fondom a reálne odpracovanými hodinami
     
  6. odpracované hodiny v %
    - počíta sa na základe vzorca [stĺpec J/(stĺpec C/100)] a teda [nadčas / (plánovaný mesačný fond / 100)]
     
  7. navrhnuté prémie
    - tento stĺpec si viete vyplniť podľa vlastnej potreby (program nečerpá hodnotu navrhovaných prémií z dochádzky)
     
  8. výsledné prémie
    - vypočítajú sa na základe vzorca [stĺpec M*(stĺpec L/100)] a teda [odpracované hodiny v % * (rozdiel / 100)]

 


Príklad výstupnej zostavy je zobrazený na obrázku nižšie. Údaje sú fixne nastavené v dekadickom formáte (7 hodín 30 minút = 7,5 h):

 

 

Tlačovú zostavu Mesačný report dochádzky je možné automaticky odosielať na nastavené e-mailové adresy každý deň v stanovený čas. Táto možnosť sa nachádza priamo v nastaveniach Mesačného reportu dochádzky. Do zostavy sa automaticky vygenerujú všetci aktívni zamestnanci (s platným pracovným pomerom a bez anonymov), usporiadaní abecedne. Viac o automatickom reporte mesačnej dochádzky sa dočítate v samostatnom článku.