Dĺžka celodenného prerušenia

V časti Zoznamy - Prerušenia pri každom vytvorenom prerušení existuje možnosť Celodenné prerušenie trvá, pomocou ktorého viete nastaviť ako (v akej dĺžke) sa má počítať v dochádzke celodenné prerušenie.

 

 

Možnosti počítania celodenného prerušenia sú nasledovné:

  1. podľa pracovného fondu (denný/referenčný)
  2. podľa pracovnej doby
  3. podľa denného fondu (ignorovať referenčný)

Každú z možností si detailnejšie popíšeme nižšie:


 

1. Podľa pracovného fondu (denný/referenčný)

Ak sa pre zamestnanca počíta dochádzka v niektorý mesiac podľa referenčného fondu, tak sa celodenné prerušenie vypočíta podľa referenčného fondu. Ak referenčný fond nie je použitý, tak sa vypočíta podľa denného pracovného fondu. Pri tejto možnosti musí byť v nastavení skupiny zaškrtnutá možnosť "použiť referenčný fond", vypísaná hodnota fondu a označená možnosť "použiť pre výpočet celodenných prerušení".

 

 

Príklad:

Máme v skupine nastavené dve zmeny s denným fondom 11 hodín (obedná prestávka sa nezarátava do denného fondu) a takisto aj referenčný fond 8 hodín (viď obrázok vyššie). Ak chceme na konkrétny deň zapísať zamestnancovi dovolenku ale v trvaní 8 hodín (podľa referenčného fondu), je potrebné použiť v nastavení prerušenia možnosť celodenné prerušenie trvá - podľa pracovného fondu (denný/referenčný), aby sme dostali požadovanú hodnotu dovolenky v tomto dni a teda 8 hodín.

 


 

2. Podľa pracovnej doby

Celodenné prerušenie sa vypočíta podľa pracovnej doby (ohraničená pevnými časmi práce od-do v nastavení skupiny).

 

 

Príklad:

V skupine máme nastavené dve zmeny s denným fondom 11 hodín a pracovnou dobou (napríklad prvá zmena) od 6:00 do 18:00 čo je 12 hodín (obedná prestávka sa nezarátava do denného fondu). Ak chceme aby sa dovolenka zapísala v trvaní 12 hodín, čo je podľa pracovnej doby, označíme túto možnosť v nastavení prerušenia. V detaile dňa sa teda zapíše dovolenka v trvaní 12 hodín.

 


 

3. Podľa denného fondu (ignorovať referenčný)

Celodenné prerušenie sa vždy vypočíta podľa nastaveného denného fondu, tzn. v prípade použitia referenčného fondu sa bude referenčný fond ignorovať.

 

 

Príklad:
V nastavení skupiny máme denný fond 11 hodín, ale takisto máme nastavený aj referenčný fond (napríklad kvôli iným prerušeniam). Ak chceme dovolenku zapísať v trvaní denného fondu, napriek tomu, že máme povolený aj referenčný, je potrebné označiť v nastaveniach prerušenia možnosť Celodenné prerušenie trvá: Podľa denného fondu (ignorovať referenčný) a tým pádom nám zapíše do dochádzky dovolenku v trvaní 11 hodín - len podľa denného fondu.
 

 

 
Pozn. Atribút Pokračovať v nasledujúcich dňoch súvisí s nastavením vlastnosti Celodenné prerušenie trvá. Pokiaľ je tento atribút označený v nastavení prerušenia, tak po zadaní prístupu zamestnancom na termináli (alebo adminom v detaile dňa "prerušenie - odchod" po pracovnej dobe ako posledný prístup), tak bude prerušenie automaticky pokračovať aj ďalšie dni v rovnakom trvaní podľa vyššie uvádzaných nastavení, až dokým si zamestnanec znovu nezadá na termináli práca - príchod (alebo admin neukončí trvanie prerušenia - pravý klik myši v mesačnom prehľade dochádzky na aktuálny deň skončenia a možnosť Ukončiť trvanie prerušenia).
Ak teda máte zaškrtnutý atribút Pokračovať v nasledujúcich dňoch, je potrebné nastaviť trvanie celodenného prerušenia.