Nastavenia pre výpočet a zobrazenie Dochádzky

Nastavenia v tejto časti ovplyvňujú výpočty a zobrazenie dochádzky. Programové nastavenia nájdete v záložke Nastavenia, časť Program.

 

 

V tejto sekcii sa nachádzajú nastavenia:

 

Každé z nastavení si popíšeme bližšie v článku.

 

 

Zmeny nastavení v časti Dochádzka sa prejavia až po prepočítaní dochádzky. Dochádzkový systém navrhne okamžité prepočítanie. V prípade, že si to želáte, kliknite na "Áno". Údaje sa počas pár sekúnd prepočítajú. O aktuálnom stave prepočtu Vás informuje stavový riadok v spodnej časti okna dochádzkového systému.

 


 

Zobrazovanie počtu časových úsekov v mesačnom prehľade dochádzky

 

Slúži na zobrazenie / nezobrazenie počtu časových úsekov rovnakého prerušenia.

 

 

Napríklad pokiaľ si zamestnanec cez jeden pracovný deň 2x zaznamenal služobne, tak sa v stĺpci Prerušenia v mesačnom prehľade dochádzky zobrazí aj číslica 2, vyjadrujúca koľko krát si zamestnanec zadal dané prerušenie.

V stĺpci Prerušenia sa zobrazí [SL 02:02-2x], ktoré hovorí o tom, že počas dňa bol zamestnanec 2x na služobnej ceste, spolu trvala 2 hodiny a 2 minúty.

 

 

Vytvoriť dni dopredu pre (kalendárny mesiac) 
 
 
 
V rozbaľovacom okne vyberte počet nasledujúcich mesiacov, ktoré si želáte zobrazovať v mesačnom prehľade dochádzky.
Ak nasledujúce mesiace nechcete zobrazovať, vyberte možnosť "žiadny".
Dochádzkový systém ponúka možnosť zobraziť maximálne 12 kalendárnych mesiacov do budúcnosti.
V našom príklade na obrázku nižšie sme vybrali vytvoriť dni dopredu pre 6 mesiacov.
 
 
 
 
Povoliť dodatočné spracovanie prerušení
 
Pri vytváraní nového prerušenia (alebo editovaní už existujúceho) je možné určiť dodatočné spracovanie, v ktorom na základe stanovených podmienok použitia sa započítava určený časový úsek ako odpracovaný. Pokiaľ chcete vytvoriť dodatočné spracovanie prerušení, je potrebné označiť túto možnosť v nastaveniach (povoliť ho).
 
 
Ak nie je označená, tlačidlo Dodatočné spracovanie prerušenia v karte prerušenia nebude aktívne. Bližšie informácie o dodatočnom spracovaní prerušenia a jeho samotné nastavenie nájdete v samostatnom návode.
 
 
 
 
Pre určenie zmeny použiť pohyblivý čas
 
Dochádzkový systém automaticky priraďuje číslo zmeny v prípade viaczmennej prevádzky. Priradenie správnej zmeny sa vykoná porovnaním nastaveného pracovného času v skupine a času, zaznamenaného pomocou terminálu. Systém má prednastavené priraďovanie podľa pevného pracovného času, ale v niektorých prípadoch môže byť žiadúce, aby sa pre priradenie zmeny používal pohyblivý pracovný čas, v tomto prípade je potrebné označiť túto možnosť.

 

 

Označiť manuálne úpravy prístupov v mesačnom prehľade značkou "M"
 
Dochádzkový systém ponúka možnosť označiť manuálne úpravy značkou "M".
Po označení tejto možnosti sa písmeno M ako manuálna úprava sa zobrazí v stĺpci prerušenia pri každej manuálnej úprave.
 
 
Na obrázku nižšie môžete vidieť takéto označenie - dňa 8.10. bol manuálne uznávaný časový úsek nachádzajúci sa mimo nastaveného pracovného času a dňa 12.10. je písmeno M pri manuálne zadávanej dovolenke, v stĺpci prerušenia sa nachádza okrem M aj informácia že ide o dovolenku [D 08:00].

 

 

V mesačnom prehľade nezobrazovať pomocné prerušenia
 
V mesačnom prehľade dochádzky sa zobrazujú základné a pomocné prerušenia. Medzi pomocné prerušenia patria neuznané, zaokrúhlenie, penalizácia a posun. Ak si želáte zobraziť tieto pomocné prerušenia v stĺpci Prerušenia, nechajte túto možnosť neoznačenú. Tým pádom sa akékoľvek pomocné prerušenie zobrazí v mesačnom prehľade dochádzky v stĺpci Prerušenia.
 
 
V našom príklade na obrázku nižšie môžete vidieť tieto pomocné prerušenia (~ zaokrúhlenie, !! penalizácia, -> posun, ! neuznané).

 

 

Ak si želáte zobraziť iba základné prerušenia, označte túto možnosť. Na obrázku nižšie môžete vidieť, že všetky pomocné prerušenia zo stĺpca Prerušenia zmizli (v dochádzke sa ale naďalej zaznamenávajú).

 

 

 

Skupina pre výpočet dochádzky podľa
 
 
 
Rozlišujeme:
 • Základné priradenie skupiny - ide o výpočet dochádzky podľa priradenia zamestnanca do skupiny pri jej vytvorení.
   
 • Plán priradenia - je rozpis priradenia zamestnancov do jednotlivých skupín v dochádzkovom systéme. Zamestnanci sú priradení do skupiny, podľa ktorej nastavení pracujú bežne, ale stane sa, že v určité mesiace potrebujete, aby pracovali podľa nastavení inej skupiny. V tomto prípade označte v nastaveniach možnosť "plán priradenia" a v karte Zoznamy - Zamestnanci sa v osobnej karte zamestnanca zobrazí aktívna záložka Plán priradenia. V nej viete spraviť zamestnancovi dopredu plán, ktorý mesiac má byť priradený ku ktorej skupine a tým pádom sa mu dochádzka bude počítať podľa nastavení danej skupiny. Pre lepšie pochopenie si pozrite video nižšie:

 

 

 

Mesačné saldo počítať na základe

Mesačné saldo (nadčas) je celkové saldo odpracovaných hodín za mesiac. Je viacero spôsobov ako ho počítať - na základe:

 • plánovaného salda - celkové mesačné saldo bude súčet aktuálneho a plánovaného salda
  • aktuálne saldo = rozdiel odpracovaného času a denného pracovného fondu, spočítaný za všetky pracovné dni
  • plánované saldo = rozdiel denného pracovného fondu a denného referenčného fondu, spočítaný za všetky pracovné dni v mesiaci
 • odpracovaného času - celkové saldo bude rozdiel odpracovaného času a mesačného fondu (mesačný fond = denný pracovný fond vynásobený počtom pracovných dní)
 • odpracovaného času (referenčný mesačný fond) - celkové saldo bude rozdiel celkového odpracovaného času a referenčného mesačného fondu
 • reálneho salda v posledný deň mesiaca - do uzávierky a reportov sa prenesie hodnota salda z posledného pracovného dňa v mesiaci

 

 

Zobrazovať časový úsek obeda v stĺpci Prerušenia

 

Po označení tejto možnosti sa v mesačnom prehľade dochádzky v stĺpci Prerušenia zobrazí informácia o časovom úseku obeda.

 

 

Na obrázku nižšie si môžete všimnúť, že napríklad dňa 2.10. sa v stĺpci Prerušenia nachádza [O 10:48 - 11:26], čo znamená, že zamestnanec si zapísal odchod na obed o 10:48 a prišiel z obeda o 11:26.

Zároveň sa automaticky zapisuje do pravého postranného panela sumárov do časti Obed sčítaná hodnota obedných časov.

 

 

Môžeme nastaviť v skupine automatický odpočet napríklad 1 hodiny po 6-tich odpracovaných hodinách a takisto ohraničiť čas prestávky na 10:45 až 12:30 (v tomto čase môžu ísť zamestnanci na prestávku).

 

 

V tomto prípade za predpokladu, že si zamestnanec nezapíše obed na termináli, ale zároveň bude splnená podmienka odpracovania 6-tich hodín, sa mu bude v mesačnom prehľade v stĺpci Prerušenia zobrazovať [O 10:45 - 11:45] - časový úsek 1 hodiny od nastaveného začiatku ohraničenia prestávky.

 

 

 

Vytvárať časové úseky obeda pri automatickom odpočítavaní prestávky

 

Aj napriek tomu, že si zamestnanci nezapíšu na termináli obednú prestávku, stačí ak majú v skupine nastavený automatický odpočet a v mesačnom prehľade dochádzky v stĺpci Prerušenia sa zobrazí informácia o tomto časovom úseku.

 

 

Pri započítaní skutočného času trvania prestávky sa zamestnancovi zobrazí v mesačnom prehľade informácia o počte minút trvania prestávky - napríklad: [O 00:19].

Ak je táto funkcia aktívna, tak aj pri automatickom odpočte sa zobrazí nastavený počet minút, napríklad: [O 00:30]. Keby nebola aktívna, nezobrazí sa v mesačnom prehľade dochádzky informácia o obede, pokiaľ si ju zamestnanec nezapíše na termináli.

Pri vložení celodenného prerušenia sa zobrazí informácia obeda so žltým výkričníkom (pokiaľ pre prerušenie, ktoré bolo vložené ako celodenné je nastavený atribút odpočítanie obeda).

 

 

Rozšírená správa nadčasov

 

Pokiaľ chcete zamestnancom prerozdeľovať nadčasové hodiny, je potrebné povoliť Rozšírenú správu nadčasu označením tejto možnosti.

 

 

Keď tak urobíte, budete môcť v mesačnom prehľade dochádzky cez pravý klik myši na konkrétny deň a vybratím možnosti "Správa nadčasu" prerozdeliť nadčasové hodiny medzi preplatené, zrušené alebo prenesené hodiny.

Viac informácií o Nadčase a jeho správe nájdete v samostatnom článku.

 

 

 

Zobraziť príplatkový čas v dňoch

 

V niektorých prípadoch sa sleduje počet hodín, za ktoré zamestnanec dostane príplatok. Ak potrebujete oddeliť a zobraziť príplatkový čas v dňoch, označte túto možnosť.

 

 

Po označení je potrebné vyčísliť v nastavení skupiny časový úsek, prislúchajúci príplatkovému času.

 

 

V mesačnom prehľade sa následne zobrazí stĺpec Príplatok, kde sú vyčíslené hodiny za konkrétne dni, za ktoré by mal dostať zamestnanec príplatok. Sumár týchto hodín sa zobrazuje aj v pravom postrannom paneli.

 

 

Ďalšie nastavenia príplatkového času sú popísané v samostatnom návode.

 

 

Povoliť konto pracovného času (KPČ)

Konto Pracovného Času sa využíva ako zásobník nadčasových hodín. Hodiny z konta pracovného času sa môžu napríklad použiť vtedy, ak zamestnancovi chýbajú odpracované hodiny (nie je naplnený denný fond).

 

 

Ak povolíte túto možnosť, tak sa v nastavení skupiny zobrazí možnosť KPČ, kde ho viete povoliť a vyčísliť jeho limit a čo sa má stať s hodinami po naplnení limitu. Po povolení sa nadčasové hodiny najskôr zbierajú do KPČ a cez pravý klik myši v mesačnom prehľade viete doplniť odpracované hodiny z KPČ alebo cez správu nadčasu ich viete následne podľa potreby prerozdeliť.

Viac informácií o konte pracovného času nájdete v samostatnom návode.

 

 

 

Zobraziť pohotovosť

 

 

Máte možnosť nastaviť, či budú zobrazené alebo nie jednotlivé hodiny pohotovosti v mesačnom prehľade dochádzky (v tabuľke na pravej strane okna, viď obrázok nižšie).

Viac informácií o tom ako sa používa Pohotovosť alebo ako ju nastaviť nájdete v samostatnom návode.

 

 

 

Povoliť regióny pre sviatky

 

Funkcia regióny slúži na prerozdelenie sviatkov do viacerých regiónov.

 

 

Po jej označení sa pri nastavení sviatkov zobrazí tlačidlo, pomocou ktorého viete sviatky priradiť do regiónov.

 

 

Následne viete región priradiť ku skupine. Tá prevezme nastavenia sviatkov pre konkrétny región a na základe neho zobrazí sviatky v konkrétnom mesiaci.

 

 

 

Uzávierka dochádzky - hromadné nulovanie záporného salda

 

 

Ak je hromadné nulovanie záporného salda označené, tak je možné v karte Dochádzka v časti Uzávierka pomocou tlačidla "vynulovať saldo"  nulovať aj záporné saldo. (V opačnom prípade, ak táto možnosť nie je označená, je možné nulovať iba kladné saldo.)

 

 

 

Uzávierka dochádzky - kontinuálne uzatváranie (blokovanie dochádzky)

 

Kontinuálne uzatváranie zabezpečí chronologické a správne uzatváranie mesiacov a zabráni neoprávneným zmenám v starších mesiacoch. Skontrolovanie / schválenie / zamknutie dochádzky v ľubovoľnom mesiaci spôsobí automatické zablokovanie dochádzky v starších mesiacoch (zablokujú sa aj staršie mesiace, ktoré boli otvorené).

 

 

V zablokovaných/skontrolovaných/schválených a zamknutých mesiacoch nie je možné robiť úpravy v dochádzke. Na obrázku nižšie môžete vidieť ako vyzerá značka pri zablokovanej dochádzke starších mesiacov.
 

uzavierka blokovana dochadzka

 

Nie je možné otvoriť zablokovaný mesiac, mesiace sa musia otvárať postupne od najnovšieho. Dochádzkový systém na túto skutočnosť upozorní hlásením pri pokuse otvoriť zablokovaný mesiac. 

Ak vyžadujete kontinuálne uzatváranie dochádzky, označte možnosť "Kontinuálne uzatváranie (blokovanie dochádzky)".
Ak vyžadujete starý spôsob uzatvárania, tzn. že sa budú mesiace uzatvárať ľubovoľne podľa potreby a bude možné kedykoľvek robiť úpravy v starších otvorených mesiacoch, neoznačujte túto možnosť.

 

 

Neumožniť uzavrieť dochádzku s

 

 

Sú tri možnosti nastavenia, kedy nebude možné uzavrieť dochádzku, a to s:

 • absenciou (záporným saldom) - dochádzkový systém umožňuje prispôsobiť si uzatváranie dochádzky a to tak, že nepovolí uzatvorenie s neukončenými dňami alebo so záporným saldom. 
  Tieto dni sa v mesačnom prehľade zobrazujú podfarbené bordovou farbou. V tabuľke uzávierky dochádzky systém vypisuje počet dní, ktoré sú neukončené.


   
 • prekročeným fondom - na základe tohto nastavenia systém porovnáva referenčný a reálne naplánovaný / odpracovaný fond. V prípade prekročenia referenčného fondu systém nepovolí uzavretie dochádzky. O prekročenom fonde informuje aj výstražný žltý trojuholník pri konkrétnych zamestnancoch.


   
 • odporúčanou kontrolou - pri označení tejto možnosti vám systém nepovolí uzavrieť dochádzku pri dňoch označených "odporúčaná kontrola" (oranžovou farbou). V tabuľke uzávierky dochádzky systém vypisuje počet dní, ktoré sú odporúčané na kontrolu. (Pozn.: možnosť odporúčaná kontrola nastavujete priamo v skupine.)