Home > Dochádzkový systém AMS > SKUPINY > Nastavenie nočnej práce

Nastavenie nočnej práce

 

Nočnú prácu zadefinujete v nastaveniach skupiny (Zoznamy - Skupiny).

 

Prvým krokom pri nastavení nočnej práce by malo byť nastavenie pevnej alebo aj pohyblivej pracovnej doby pre nočnú zmenu.

Následne nižšie v nastaveniach skupiny je potrebné zadefinovať čas, počas ktorého sa odpracované hodiny zapíšu do Nočnej (časť "počítať od - do").

 


Ak potrebujete odpočítať z času nočnej prestávku, zaškrtnite možnosť "Odpočítať prestávku". Následne viete určiť dĺžku trvania, typ čerpania (fixný alebo skutočný) a v prípade potreby viete aj ohraničiť čas prestávky. Všetky spôsoby nastavenia započítania prestávky sú bližšie popísané v samostatnom článku.

Pri nastavení parametru "Odpočítať prestávku" sa bude prestávka odpočítavať zo stĺpca "Nočná".

 

 

Uveďme si príklad:

Zamestnanci majú nočnú zmenu od 22:00 do 06:00 (zmena 2). Započítavanie nočnej zmeny je nastavené od 23:00 do 05:00. Nastavený je aj automatický odpočet prestávky po štyroch odpracovaných hodinách v trvaní 30 minút. Takéto bude nastavenie skupiny:

 

 

V detaile dňa môžeme vidieť, že zamestnanec prišiel do práce 21:49 a odchádzal z práce o 6:00 ráno. Jeho celkový čas práce je 8:11, pričom odpracovaný je 7:41 (celkový 8:11 mínus fixná obedná prestávka 30 minút). Môžeme si takisto všimnúť, že v tomto dni sa nachádza hodnota 6 hodín v poli Nočná (podľa nastaveného započítania nočnej od 23:00 do 5:00).

 

 

Pokiaľ chceme aby sa nám odrátavalo trvanie prestávky z času nočnej, označíme možnosť "Odpočítať prestávku" v skupine.

 

 

Po označení bude náš detail dňa vyzerať rovnako ako predošlý, jediné čo sa zmení bude trvanie nočnej a to 5:30, pretože z tohto času nočnej sa nám odráta nastavená prestávka.

 

 

Pozrime sa na to, čo by sa stalo, keby zamestnanec prišiel na zmenu 1 (od 15:00 do 23:00). V detaile dňa môžeme vidieť, že od 23:00 podľa nastavení sa mu započíta 30 minút aj do času nočnej.

 

 

Pre našu firmu je však takéto riešenie nežiadúce, chceme započítavať nočnú prácu len tým zamestnancom, ktorí pracujú na nočnej zmene (zmena 2 - od 22:00 do 06:00). Práve na takéto situácie je v nastavení skupiny možnosť "Nepočítať ak začala v inej zmene".

Funkcia "Nepočítať ak začala v inej zmene" sa využíva vtedy, ak sa odpracovaný čas rannej alebo poobednej zmeny prelína s časom, nastaveným pre nočnú prácu (v našom príklade ak sa poobedná natiahne dlhšie ako do 23:00, alebo ak by sa ranná zmena začala skôr ako o 5:00).

 

 

Po označení tejto možnosti môžeme v detaile dňa vidieť, že síce zamestnanec pracoval v úseku, ktorý sa má započítavať pre nočnú zmenu, ale čas, ktorý spadá pod nočnú sa mu nezapísal do stĺpca Nočná. Tento čas sa zapíše len do odpracovaného času.

 

 

Pozn.: Od verzie AMS 1.1.4.127 je k dispozícii rozšírené nastavenie nepočítať ak začala v inej zmene. Viac sa dočítate v samostatnom článku.

 

 

Program AMS ponúka možnosť započítať nočnú prácu (vyberiete pomocou šípky pri možnosti):

  1. v dni, keď bola začatá - hodiny odpracované počas nočnej, sa započítajú do dňa, v ktorom bola nočná začatá (Príklad 1)
  2. v dni, keď bola dokončená - hodiny odpracované počas nočnej, sa započítajú do dňa, v ktorom bola nočná dokončená (Príklad 2)
  3. skutočné rozdelenie - hodiny nočnej sa v tabuľke mesačného prehľadu a v tabuľke detailu dňa rozdelia podľa skutočného času a započítajú do obidvoch dní, počas ktorých nočná trvala (Príklad 3)

 

 

Príklad 1:

Zamestnanec pracoval dňa 2.10. nočnú od 21:50 do 06:02. Máme v skupine nastavené započítanie nočnej v dni keď bola začatá. Všetky hodiny nočnej práce (podľa nastavení) sa zamestnancovi započítajú do dňa kedy začal pracovať nočnú, v našom príklade do 2.10.

 

 

V mesačnom prehľade dochádzky sa nočná práca zobrazuje v stĺpci Nočná a takisto sumár nočnej práce sa nachádza na pravom postrannom panely v časti Nočná.

 

 

Príklad 2:

Zamestnanec pracoval dňa 1.10. nočnú od 21:49 do 06:00. Máme v skupine nastavené započítanie nočnej v dni kedy bola dokončená. Môžeme si všimnúť, že v detaile dňa 1.10. sa v stĺpci Nočná nenachádzajú žiadne hodiny.

 

 

Zato v nasledujúcom dni (kedy bola dokončená - 2.10. o 6:00 ráno) sú zobrazené všetky hodiny nočnej (podľa nastavení).

 

 

Mesačný prehľad bude vyzerať nasledovne:

 

 

Príklad 3:

Zamestnanec pracoval dňa 9.10. nočnú od 21:58 do 05:58. Máme v skupine nastavené započítanie nočnej podľa skutočného rozdelenia. Hodiny nočnej práce sa rozdelia podľa toho, do ktorého dňa spadajú.

V našom príklade dňa 9.10. bude v stĺpci Nočná 1 hodina - podľa nastavení počítania nočnej v čase od 23-tej hodiny do polnoci.

 

 

A dňa 10.10. sa započíta zvyšná nočná práca, keďže v tomto dni zamestnanec odrobil nočnú od polnoci do 05:58 (započítanie nočnej od polnoci do 5:00 podľa nastavení v skupine). Trvanie nočnej sa v tento deň zapíše na 4:30 do stĺpca nočná.

 

 

Mesačný prehľad zamestnanca bude vyzerať nasledovne:

 

 

V niektorých prípadoch je vo firme žiadúce, aby sa odpracovaný čas nočnej presunul do ďalšieho dňa. Na tento úkon slúži možnosť "Odpracovaný čas presunúť do nasledujúceho dňa" v nastavení skupiny.

 

 

Ak označíte túto možnosť, tak sa odpracované hodiny presunú do nasledujúceho dňa.

Príklad:
V detaile dňa si môžete všimnúť, že zamestnanec pracoval 5.10. nočnú zmenu. Čas nočnej je zapísaný podľa nastavení (v našom príklade v dni kedy nočná začala, takže celý čas nočnej v dni 5.10.), no pri nastavení "odpracovaný čas presunúť do nasledujúceho dňa" vidíte, že 5.10. sú stĺpce Celkom, Odpracovaný čas (a Obed, ak je nastavený) prázdne. V stĺpci rozdiel sa nachádza mínusová hodnota.

 

 

Avšak, keď si pozriete nasledujúci deň a teda 6.10., môžete vidieť, že odpracovaný čas, čas celkom (a obed, ak bol nastavený) sa zapíšu do príslušných polí. Takisto rozdiel sa zapíše do tohto dňa.
(Pozn.: na tento deň sme naplánovali voľno, aby bola funkcia lepšie pochopiteľná.)

 

 

Toto "prerozdelenie" odpracovaného času sa zobrazuje aj v mesačnom prehľade dochádzky: