Denný report dochádzky 2 mesiace

V tlačovej zostave viete vybrať údaje dochádzky pre vybraných zamestnancov za dva po sebe idúce mesiace. Pri väčšom počte zamestnancov môžete použiť filter skupiny, dostupný priamo v nastaveniach reportu.

V zostave nájdete odpracovaný aj neodpracovaný čas zamestnancov, nadčas a pomocné prerušenia (neuznané časové úseky, penalizácia, posun a zaokrúhlenie - ak boli v skupine nastavené) za konkrétne vybrané dni.

Voliteľnou možnosťou je zobrazovanie prerušení a ich časových úsekov, ktoré boli v daný deň uskutočnené. Môžete si vybrať formát času (textový 07:30 alebo numerický 7,5) a tiež či sa má pri neodpracovanom čase zobraziť mínus ("-").

V Dennom reporte dochádzky 2 mesiace teda nájdete:

 • ID a meno zamestnanca
 • skupinu do ktorej zamestnanec patrí
 • o aký deň sa jedná (podľa výberu v nastavení reportu)
 • odpracovaný čas
 • neodpracovaný čas
 • nadčas
 • pomocné prerušenia (neuznané, posun, penalizácia a zaokrúhľovanie)
 • nočná - hodiny prislúchajúce nočnej práci podľa nastavení v skupine
 • odpracované hodiny prislúchajúce sobote a nedeli
 • hodiny, ktoré pripadnú na sviatok
 • odpracovaný sviatok - reálne odpracované hodiny sviatku
 • príplatkový čas - podľa nastavení v skupine
 • prerušenia - ak chcete aby sa skratky prerušení a ich trvanie podľa dňa, v ktorom sa uskutočnili, je potrebné označiť túto možnosť v nastaveniach reportu.
  (Príklad zobrazenia: lekár 2 hodiny sa zobrazí v stĺpci Prerušenia ako [L 02:00]. Alebo fajčenie za celý deň bolo 3x v trvaní dokopy 15 minút - zobrazenie bude [F 00:15-3x].)

 

Denný report dochádzky 2 mesiace sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka - Špeciálne zostavy.

Po kliknutí na tlačidlo "špeciálne zostavy" sa zobrazí ponuka tlačových zostáv. Vyberte "Denný report dochádzky 2 mes." a dostanete sa do nastavení reportu.

Tu si môžete vybrať konkrétnych zamestnancov (označíte ich kliknutím na meno, opätovným kliknutím sa meno odznačí) a dni v dvoch mesiacoch, pre ktoré potrebujete vygenerovať zostavu (medzi mesiacmi sa pohybujete pomocou šípiek doprava a doľava, kliknutím na konkrétny deň sa označí, opätovným kliknutím sa deň odznačí).

Pozn.: Report je použiteľný aj pre jeden mesiac, nie je nutnosť vyberať dni za obidva mesiace.

K dispozícii sú taktiež ďalšie nastavenia, ktoré sú popísané v článku nižšie. V tejto časti vyberiete pomocou tlačidla  priečinok pre uloženie reportu. Formát súboru je xls alebo xlsx (podľa nastavení programu). Nakoniec stlačíte tlačidlo "Vytvoriť report".

Postup si môžete pozrieť na videu nižšie:

 

 

Nastavenia reportu dennej dochádzky za 2 mesiace:

 

Formát času

Časové úseky v Dennom reporte dochádzky sú vždy s presnosťou na sekundy (HH:MM:SS). V reporte si viete nastaviť, či sa majú hodnoty zobrazovať v textovom formáte (napr.: 06:30:00) alebo v numerickom desatinnom (napr. 7,5).

 

 

Príklad reportu v textovom formáte:

 

 

Príklad reportu v numerickom / desatinnom formáte:

 

 

Zobraziť prerušenia

Ak označíte túto možnosť, v reporte sa v poslednom stĺpci zobrazia prerušenia a ich trvanie. Ak túto možnosť neoznačíte, posledný stĺpec prerušenia sa v reporte nezobrazí.

 

 

Prerušenia sú zapísané pod ich prislúchajúcou skratkou v AMS, napríklad obed = O (skratky prerušeniam určujete priamo v ich nastavení: Zoznamy - Prerušenia - Skratka). Jednotlivé prerušenia sú oddelené hranatými zátvorkami.

Ak sú v konkrétny deň zapísané viaceré rovnaké prerušenia, v stĺpci sa v hranatej zátvorke zobrazí skratka pre prerušenie, čas prerušenia dokopy za celý deň, počet časových úsekov prerušenia. Príklad: Prerušenie fajčenie bolo zapísané v jedeň deň trikrát. Raz v trvaní 15 minút, druhý raz v trvaní 20 minút a tretí raz v trvaní 10 minút. Do stĺpca prerušenia sa zapíše [F 00:45:00-3x].

 

 

Zobraziť mínus "-" pri neodpracovanom čase

Ak túto možnosť označíte v reporte sa pri neodpracovanom čase zobrazí znamienko mínus "-".

 

 

Príklad reportu si môžete pozrieť na obrázku nižšie:

 

 

Ak bude táto možnosť neoznačená, hodnoty v stĺpci neodpracovaný čas budú kladné: