Ročný report odpracovaných hodín

Ide o report, v ktorom sa zobrazujú odpracované hodiny zamestnanca pre každý mesiac zvlášť za celý rok.

 

Ročný report odpracovaných hodín sa nachádza v AMS v časti Dochádzka - Uzávierka - Špeciálne zostavy.

Po kliknutí na tlačidlo "špeciálne zostavy" sa zobrazí ponuka tlačových zostáv. Vyberte "Ročný report odpracovaných hodín" a dostanete sa do nastavení reportu.

Tu si môžete vybrať konkrétnych zamestnancov (označíte ich kliknutím na meno, opätovným kliknutím sa meno odznačí) a a rok, pre ktorý potrebujete vygenerovať zostavu (medzi rokmi sa pohybujete pomocou šípiek doprava a doľava).

V tejto časti vyberiete pomocou tlačidla  priečinok pre uloženie reportu. Formát súboru je xls alebo xlsx (podľa nastavení programu). Nakoniec stlačíte tlačidlo "Vytvoriť report".

Postup si môžete pozrieť na videu nižšie:

 

 

Odpracovaný čas závisí od definovania pracovného času a nastavení v skupine a je totožný s časom zobrazujúcim sa v mesačnom prehľade dochádzky každého zamestnanca:

 

 

V nastaveniach reportu si môžete vybrať, či sa majú hodnoty zobrazovať v textovom formáte (napr.: 06:30:00) alebo v numerickom desatinnom (napr. 7,5).

Príklad výstupnej zostavy v textovom formáte:

 

 

Príklad výstupnej zostavy v numerickom / desatinnom formáte:

 

 

V ročnom reporte odpracovaných hodín sa nachádza ID zamestnanca, jeho meno a priezvisko a skupina, do ktorej je priradený.

Pokiaľ robíte report odpracovaných hodín pre rok, v ktorom niektorí zo zamestnancov ešte nepracovali, alebo im pracovný pomer (určujete ho v karte zamestnanca) začal počas tohto roku, mesiace, v ktorých nepracovali sa označia ako "mimoPP" (mimo pracovného pomeru).

Mesiace, v ktorých neboli odpracované žiadne hodiny ostávajú prázdne.

V poslednom stĺpci "celkom" sa zobrazuje odpracovaný čas za celý rok (január až december dokopy).